תנאי שימוש

אתר זה, הינו אחד מאתרי ג.ע.ש. (הספק). השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים, כפוף לתנאי השימוש להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בהם.
לעניין תנאי שימוש אלו - "תכנים" - כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע אחר שיועמדו לרשות הגולשים באתר ומכשירי קצה שונים (לרבות בטלוויזיה, רדיו, אינטרנט, רשתות טלפונים סלולריים, טכנולוגית WAP, אינטרנט סלולרי, SMS, טלוויזיה בפס רחב, שידור בלווינים, ברשתות כבלים, WEB TV, פקסימיליה, טלפוניה ווידיאו לסוגיהם וכל אמצעי קצה אחר).

השימוש בכל המידע הנמסר באתר הינו באחריות המשתמש בלבד.

המידע המוצג באתרי החברה אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי או כל גורם מוסמך אחר בתחום.

החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.


הנך מתחייב שלא לפרסם באתר את התכנים הבאים:
תכנים הכוללים חומר פורנוגרפי או בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, תכנים המהווים פרסום של דבר תועבה בכלל, ודבר תועבה ובו דמותו של קטין בפרט, וכן כל תכנים אחרים אשר מהווים הפרה כלשהי של כל דין.

התכנים שאתה מוסר לפרסום באתר או במכשירי הקצה השונים יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים. על כן, החברה לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

ג.ע.ש ו/או מי מטעמם (יחד - "החברה") רשאים לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתם מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר, והם רשאים למחוק תכנים אלו בכל עת.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל התכנים שיפורסמו על-ידיך ו/או באישורך באתר יהיו על אחריותך בלבד, והחברה לא תישא בכל אחריות בגינם.

החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים באתר ובמכשירי הקצה השונים, לרבות ביחס לתוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים או עקב הצגתם.

אין החברה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים, ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור לאתר מסוים אינה מלמדת כי תוכן האתר מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה אחראית לכל נזק, אי-נוחות, אבדן, עגמת נפש או כל פגיעה אחרת, ישירים או עקיפים שיגרמו לך או לכל צד שלישי כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות האתר, במישרין או בעקיפין, ולרבות באמצעות קישור.

במהלך השימוש באתר או במסירת תכנים על-ידיך לאתר, עליך להימנע מלהטריד, לקלל, להסית, לאיים, לשדל או לסייע לביצוע פעולות אסורות על פי הדין, לעשות שימוש מסחרי, להשתמש בחומר שזכויות הקנין הרוחני או השימוש בהן אינן שייכות לך, להתחזות לעובד החברה, להוציא לשון הרע או לפגוע בכל דרך שהיא במשתמשים האחרים.

משלוח דוארים המוגדרים כ Spam אינו מורשה ואינו מותר כלל ועיקר על ידי המנויים באתר ו/או המשתמשים בו. לג.ע.ש זכות בלעדית להסיר אתר אשר ביצע הפרה של סעיף זה, ללא הודעה מוקדמת, באופן חד צדדי, עד לברור מוחלט של העניין. למען הסר ספק הדבר אמור גם לפרסום דפים ו/או אתרים מתוך הפורטל וקישורם בדוארים בלתי מורשים.

כל פניה פרסומית אשר תתבצע באמצעות מערכת האתר ו/או באמצעות שימוש בתכני האתר אינה מורשית ותחשב כהפרה יסודית של תנאי השימוש באתר. העושה כן ישא בכל ההוצאות הכספיות הישירות והעקיפות, לרבות הנזקים והפסדי השתכרות.

אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

לחברת ג.ע.ש, מפעילת האתר, קיימת זכות בלעדית להסיר כל תוכן שאינו ראוי ו/או פוגע או כל תוכן אשר נעשה בו שימוש אשר מנוגד לתקנון. במידה ויווצרו הוצאות ישירות ועקיפות לצורך נושא זה, הגורם אשר ביצע את הפרת התקנון ישא בכל העלויות, הישירות והעקיפות.

בהצטרפות למועדון הלקוחות או בכל פניה אחרת לחברה ו/או לנותני שרותים באתר הינך מאשר לחברה ליצור עימך קשר בכל דרך שתמצא לנכון על מנת ליידע אותך על עידכונים באתרי החברה, בפעילות החברה, פעילות מסחרית וכל נושא אחר הנתון לשיקולה הבלעדי של החברה.

החברה רשאית לשנות את התקנון הנ"ל מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.

אין החברה אחראית בשום מקרה על הפרסום ו/או התכנים המופיעים באתר.

אחריות על השימוש היא על המשתמש בלבד.

גלישה באתר ו/או שימוש באחד המקורות ו/או בתכנים ו/או שימוש במערכת בניית ותחזוקת האתרים מהווה אישור גורף לכלל תנאי השימוש.

הנהלת האתר מתנגדת לתופעת דואר הזבל הגורמת נזקים כבדים לכל המעורבים במדיום הדואר האלקטרוני, לרבות משתמשיו, ואף מאיימת למוטט כליל מדיום נפלא זה.

נאסר עליך להשתמש בשירותי הדואר האלקטרוני של הנהלת האתר לצורך או בקשר ליצירת ו/או משלוח דואר זבל, ו/או לביצוע כל פעולה הקשורה ביצירת ו/או משלוח דואר זבל, במישרין או בעקיפין, במעשה או במחדל, לרבות לצורך מצג כאילו נשלח דואר כזה משרתי הנהלת האתר ו/או מכתובת הרשומה בשרתי הנהלת האתר, וכן נאסר עליך להרשות לאחר להשתמש בתיבת הדואר שלך או בכתובתך, בכל שימוש הקשור במישרין או בעקיפין במשלוח דואר זבל, והכל כפי שמפורט להלן.

נאסר עליך להשתמש בשירותי הדואר האלקטרוני של הנהלת האתר, תוך הפרת כל דין, כללי או מיוחד, האוסר על יצירת ו/או משלוח דואר זבל, ו/או ביצוע כל פעולה הקשורה ביצירת ו/או משלוח דואר זבל, במישרין או בעקיפין, במעשה או במחדל.

בין היתר, נאסר עליך להשתמש בשירותי הדואר האלקטרוני של הנהלת האתר, תוך הפרת חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, חוק העוולות המסחריות, התשנ"ט-1999, חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, החוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001, חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, חוק העונשין, תשל"ז-1977, פקודת הנזיקין [נוסח חדש], ו/או כל תקנה או צו שניתנו על-פי או בהתאם לחוקים האמורים.

דוגמאות להפרת המדיניות
כל אחת מההתנהגויות המפורטות להלן מהווה דוגמא להפרה מדיניות הדואר האלקטרוני ודואר הזבל, בין אם מתבצעת במעשה ובין אם מתבצעת במחדל, בין אם ננקטת במישרין ובין אם ננקטת בעקיפין:

* משלוח דואר אלקטרוני (כחלק מקבוצת נמענים גדולה) לנמען שלא ביקש לקבלו;

* הטעיית נמען בנוגע לדואר אלקטרוני שהוא מקבל, לרבות בנוגע למקור הדואר או למהותו, למשל על-ידי הטעייה בכל הנוגע לכתובת המקור של דואר אלקטרוני ו/או בשורת הנושא של דואר אלקטרוני;

* הטעיית מחשב, או כל חומרה או תוכנה, של נמען בנוגע לדואר אלקטרוני אשר הנמען אמור לקבל, לרבות בנוגע למקור הדואר או למהותו, למשל על-ידי הטעיה בכל הנוגע לכתובת המקור של דואר אלקטרוני ו/או בשורת הנושא של דואר אלקטרוני (spoofing) ו/או שימוש במחשבי ביניים ללא רשותם לצורך משלוח דואר אלקטרוני (open relay, open proxy);

* איסוף כתובות דואר אלקטרוני באופן אוטומטי או המוני באתרים, בחדרי שיחה מקוונים (chat), בקבוצות דיון מקוונות (forums) או בכל מקום אחר (harvesting);

* שימוש בכתובות דואר אלקטרוני שנאספו באופן אוטומטי או המוני באתרים, בחדרי שיחה מקוונים (chat), בקבוצות דיון מקוונות (forums) או בכל מקום אחר (harvesting);

* איסוף כתובות דואר אלקטרוני על ידי משלוח המוני של דואר אלקטרוני לכתובות משוערות (directory attack);

* שימוש בכתובות דואר אלקטרוני שנאספו על-ידי משלוח המוני של דואר אלקטרוני לכתובות משוערות (directory attack);

* משלוח המוני של דואר אלקטרוני (bulk email);

* שימוש או גרימת שימוש במחשב, או בכל חומרה או תוכנה, של הנהלת האתר לצורך ביצוע אחד או יותר מההתנהגויות המפורטות מעלה.

* שליחת דואר אלקטרוני המכיל כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים(worms), ואנדלים(vandals), יישומים מזיקים (malicious applications), וכיו"ב.

* שימוש בתיבת הדואר לצורך קבלת תשובות לדואר אלקטרוני אשר נשלח משרת אשר אינו שייך להנהלת האתר ו/או אשר לא נשלח מתיבה זו ו/או מתן הרשאה לאחר לבצע שימוש כאמור. לעניין זה הרשאה בין מפורשת ובין משתמעת;

* הפצת שם המשתמש ו/או הסיסמא של תיבת הדואר האלקטרוני שלך לצורך אספקת שירותים ותוכן מתוך תיבת הדואר.

כל מי שנוקט אחת או יותר מההתנהגויות האמורות ייחשב כמפר מדיניות איסור משלוח דואר זבל.

רשימת ההתנהגויות האמורות אינה ממצה וייתכנו התנהגויות נוספות המהוות הפרה של מדיניות איסור משלוח דואר זבל.

סנקציות

אם הפרת את מדיניות איסור משלוח דואר זבל, תהא הנהלת האתר זכאית לנקוט נגדך בכל ההליכים המשפטיים להם היא זכאית על-פי דין וכן לסיים כל שירות או תוכן לו אתה מנוי אצל הנהלת האתר או אשר אתה מקבל מהנהלת האתר. כמו כן, במקרה של הפרת מדיניות דואר הזבל מצדך, תהא הנהלת האתר רשאית לחסום את תיבת הדואר האלקטרוני שלך, כך שלא יתאפשר מעבר של דואר אלקטרוני - נכנס ויוצא - בתיבה.

לתשומת לבך, מובהר בזאת כי הפרת מדיניות איסור משלוח דואר זבל עלולה לגרור אחריה סנקציות פליליות ואזרחיות וקנס כספי.


קישורים (links) לאתרים אחרים

יתכן כי במסגרת הנהלת האתר ספיישל ו/או המבצעים, תספק הנהלת האתר קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם. מאחר ולהנהלת האתר אין שליטה על אתרי אינטרנט ומקורות שכאלה, הנך מאשר ומסכים כי הנהלת האתר אינה אחראית לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים, פרסומות, או חומרים אחרים ("החומרים") שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו כן הנך מאשר ומסכים כי הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים.

שיפוי
אתה תשפה את הנהלת האתר, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק,
הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט
- עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון שימוש זה או כל זכות צד ג'.


תחולת דיני ישראל ומקום שיפוט

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

תקפות הוראות תקנון זה

במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

מערכת בניית ותחזוקת האתרים:

מערכת בניית האתרים הינה לשימוש אישי ואינה תשמש את הלקוחות למכירת מנויי משנה.

הרשמה
חלק מהשירותים הניתנים במערכת טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי: כשמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הניתנים. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. בעת הרישום תתבקש לבחור שם וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירותי המערכת ולצורך הזדהות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות.

חופש הביטוי והוספת/שינוי תכנים באתר
חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של המערכת לשניית האתרים אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל.
לפיכך: הנך מנוע מלפרסם במערכת תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעות בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק. תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהן אינן שייכות לך. תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא. הספק רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע במערכת ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.
הספק לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים במערכת ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים במערכת וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
זכור: התכנים שאתה מוסר לפרסום הינם חשופים לכל המשתמשים במערכת והספק אינו יכול לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב ובאיזה אופן. על כן, הספק לא ישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.
זכויות יוצרים במערכת של הספק

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב המערכת ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בה – הינן של הספק בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבל הסכמתו של הספק בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינם של הספק בלבד – או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
לא ניתן להעביר או להעתיק כלי במערכת של הספק ללא הסכמה שלו בכתב או כחלק ממוצר שמציע הספק.
לא ניתן לבנות אתר במערכת ולאחסן אותו בשרת אחר ברשת או מחוץ לה.
זכויות היוצרים באתר של הלקוח

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בה – הינן של הלקוח בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבל הסכמתו של הלקוח בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינם של הלקוח בלבד – או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

הגבלת אחריות
המערכת של הספק מציעה מגוון רחב של כלים שהלקוח יכול להשתמש בהם והם ניתנים כפי שהם "as is". הספק שומר לעצמו את הזכות להחליט האם להוסיף כלים נוספים למערכת ולא תהיה ללקוח כל אפשרות לדרוש דברים שהמערכת אינה תומכת בהם. מובן שהספק יעשה כל מאמץ לפתח ולשדרג את המערכת על-פי כל בקשות הלקוח, אך אין הוא מתחייב לכך.

במידה והלקוח אינו יהיה מסוגל להסתדר עם דרישות המערכת, סגנון פעולתה ו/או מכל סיבה אחרת בידי הספק שמורה הזכות להפסיק את פעילות אתר הלקוח, זאת ללא ביצוע החזר כספי. במידה ויחליט הספק לבצע זיכוי כספי, סכום זה לא יפחת מעלות הקמה/תחזוקה בסך: 380 ש"ח לשנה.

הספק רשאי לסגור את המערכת ולשנות מעת לעת את מבנה המערכת, מראה המערכת וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הספק בקשר לכך.

הספק אינו מתחייב שהשירות הניתן במערכת ובשרת לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי ספק, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והספק לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

המידע שתמסור לפרסום במערכת יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט ואולי לאמצעי מידע נוספים. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטיך האישיים (כגון כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות לפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש במערכת או פרסום איזה מפרטיך בה. זכור: עליך לנהוג במסירת המידע ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.
התשלום עבור המערכת לא הופך בשום אופן את המשלם לבעל או אחראי על המערכת של הספק או על קוד המקור של המערכת בשום מצב.
פרטיות
בעת השימוש במערכת יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד. השימוש בנתונים אלה ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו.
הספק ימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים אלא אם יהיה מחויב לעשות כן על-פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית במערכת. במקרה זה רשאי הספק למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
הספק רשאי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהוא מציע במערכת, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת המערכת לצרכיך והעדפותיך האישיות.

אבטחה
הספק לא יהיה אחראי על חומר שימחק לכם מהמערכת או מפריצות זדוניות אליו. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות. הקפד לבדוק את מי אתה מצרף להרשאות הניהול של המערכת שלך.
חלק מהכלים במערכת מאפשרים לחסום עמודים או מידע מסוים בפני משתמשים שונים או בכלל. הספק לא מתחייב שמידע זה חסום היטב ושלא יהיה ניתן להגיע אליו גם ללא הרשאות מתאימות. מומלץ לא לעלות מידע חשוב או סודי, הספק לא מתחייב לאבטחתו במערכת.
גיבויים

הספק לא יהיה אחראי על גיבוי המערכת של הלקוח ובאחריות הלקוח ליצור עותק מכל דבר שהוא מעלה למערכת. הספק יעשה את המקסימום לשמור על המידע והחומר המצוי במערכת של הלקוח כולל גיבויו אך אין הוא יכול להיות אחראי עליו.


הספק רשאי למחוק את המערכת וכל מידע שקשור אליה, אם וכאשר הלקוח לא הסדיר את התשלום עד לסיום תקופה זו. 
הספק רשאי לשלוח לך מספר הודעות בשיטות שונות (דואר אלקטרוני, SMS ועוד) בתוך תקופת הניסיון שלך.


מדיניות תשלום
הלקוח יוכל להפעיל את הרישיון שימוש במערכת רק לאחר שהתשלום עבור רישיון זה הושלם במלואו.
למרות שלספק הזכות לבצע שינויים במחירים עבור כל שירותי הספק בכל עת, הרי שהמחירים מובטחים לתקופה ששולמה מראש.
במקרה בו מספר כרטיס האשראי או תוקפו יגררו דחיית ביצוע סליקה על ידי חברות האשראי, הספק עשוי להשעות באופן מיידי את השירותים אותם הוא מספק ללקוח, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל.
הלקוח מחויב לביצוע תשלום שוטף ומלא בכל התקופה בה חשבונו פעיל מיום פתיחת החשבון. כל שינוי בפרטי כרטיס אשראי, חייבים להיות מדווחים מיידית לספק על מנת להמשיך ולקבל שירותים באופן שוטף וללא הפסקות שירות.

חשבוניות מס יישלחו ללקוחות באמצעות דואר ישראל בהתאם לחיובים שיבוצעו, מספר ימים לאחר ביצוע החיוב ובהתאם לפרטי הנמען שנמסרו על ידי הלקוח.
תשלום באמצעות הפקדה/העברה בנקאית או המחאות בנקאיות, ייחשבו לתשלום בפועל, אך ורק לאחר פירעונם המלא ואישור הבנק.

לא יתבצע החזר כספי יחסי בגין שירותים המשולמים בתשלום ארוך טווח מראש.

הפסקת פעילות האתר במערכת
לקוח שיהיה מעוניין להפסיק להפעיל את מערכתו קודם סיום תקופת ההתקשרות יוכל לעשות זאת, אך לא יהיה כל החזר כספי מצד הספק.

הקפאת פעילות האתר:
לקוח שיהיה מעוניין להקפיא את פעילות המערכת יוכל לעשות זאת, אך ידע שתקופת המנוי לא תיעצר בזמן זה והיא תמשיך להיספר. למען הסר ספק, במידה ולקוח הפר אחד ו/או יותר מתנאי השימוש באתר , תוכל הנהלת האתר להקפיא/להסיר את חשבונו והלקוח לא יוכל לקבל החזר כספי. כמו כן, הלקוח ישפה את בעלי האתר בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף אשר יגרם לחברה בגין הפרת תנאי השימוש.

משתמשי קצה באתרך
"משתמש קצה" מתייחס לכל גולש שמבקר באתר שלך שנבנה באמצעות המערכת (לא משנה באיזה אמצעי הוא גולש באתר שלך).
הספק לא ישא בשום אחריות בכל חילוקי דעות שיעלו בינך לבין משתמש הקצה ולא יתערב בשום מקרה ביניכם.
כל תנאי השימוש של המערכת חלים גם על הגולש באתר והלקוח מחויב לידע אותו על כך, אחרת יכול הלקוח לשאת באשמה.

רכישה וניהול שם מתחם (Domain)

מנהל המרשם הרלבנטי רשאי לקבל או לדחות כל בקשה לרשום או לחדש רישום של שם מתחם, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא, לרבות אם סבר ששם המתחם שנבחר אסור ברישום על-פי כללי הרישום המחייבים אצלו והספק לא יהיה אחראי לכך שהדומיין לא יחודש או יירכש.
שם המתחם, שבחרת לרשום או לחדש את רישומו, לא יירשם על שמך עד שמנהל המרשם יבצע את הרישום או החידוש. לספק אין שליטה על פעולת מנהלי המרשם ואין ביכולתו להתחייב מתי ואם בכלל שם המתחם יירשם על שמך בפועל.
הספק אינו אחראי לכל פעולה, החלטה, מעשה או מחדל של איזה ממנהלי המרשם ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפיו בגין כל פעולה, החלטה, מעשה או מחדל כלשהו שלהם - לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין דחיית בקשה לרישום או לחידוש רישום של שם מתחם, במקרה שרישום שם מתחם או חידוש הרישום לא יבוצעו בפועל וכן בגין כל התליה, השעיה או ביטול רישומו של שם מתחם.
לאחר הזמנת שם מתחם לא ניתן לערוך אותו או להחליף אותו בשם אחר.
לאחר הזמנת שם מתחם ניתן לבטל אותו אך לא לקבל החזר כספי עבור התקופה הנותרת.תעבורת נתונים
הספק מגביל את תעבורת הנתונים בכל מערכת ל – 5GB לאתר, אך אם וכאשר אתר מסוים יחרוג מהגבלה זו פעילות האתר לא תיפסק מידית והספק יאפשר לו להמשיך לעבוד עם המערכת שלו לזמן לא מוגבל ובהתאם להחלטתו של הספק.
בעצם הספק לא מגביל את הלקוחות שמשתמשים במערכת בכמות התעבורה שכל אחד מהם צורך, אך הוא שומר לעצמו את הזכות להוריד מהשרת ללא הודעה מוקדמת אתרים שיהפכו ל"מונופול" בשרת וינצלו באופן בוטה את משאבי השרת.

פרסומות אימייל מסחריות – SPAM (דואר זבל)
בשום אופן אין לבצע משלוח ספאם דרך שירותי החברה או באמצעות שירותים של חברה אחרת. אם ביצוע ספאם בכל אמצעי פנימי או חיצוני יגרום לבעיה מסוימת בשרתים שלנו או בעבודה השוטפת של החברה שלנו אנו נוכל להשתמש בכל אמצעי שעומד לרשותנו לרבות הפסקת השירותים שהלקוח מקבל מאיתנו כולל אפשרות להורדת האתר מהרשת ללא הודעה מוקדמת.
חלק מהכלים במערכת מאפשרים ללקוח לשלוח הודעות באמצעיים טכנולוגיים מתקדמים (דואר אלקטרוני, SMS ועוד), אסור בשום פנים ואופן לנצל כלים אלה למשלוח הודעות ספאם (spam). הספק רשאי להפסיק את פעילות המערכת של הלקוח שניצל כלים אלה לשימוש לא ראוי בכל זמן וללא הודעה מוקדמת.
הספק מאפשר לחברות ולגולשים ברחבי הרשת לדווח לו על משלוחי ספאם על מנת לאתר לקוחות שעושים זאת.
כל משלוח ספאם שלא נעשה דרך שרתי המערכת צריך להיבדק אל מול חוקי המדינה ממנה נשלחות ההודעות ולספק אין קשר להודעות אלה.

כותרת בתחתית האתר
הספק רשאי להוסיף בתחתית המערכת שלך שורה או לוגו שיקושרו למיקום מסוים ברשת שיבחר הספק.
הספק לא מחויב להסיר קישור זה והוא רשאי לשנות את עיצובו ואת המקום אליו הוא מפנה בכל זמן.
הספק יאפשר להוריד את הכתובית תמורת תשלום נוסף שייקבע על ידו ויופיע בעמוד התשלום במערכת.
תבניות עיצוב
הספק מציע ללקוח לבחור תבנית עיצוב לאתר שלו מתוך מבחר רחב של תבניות.
כל התבניות מוגנות בזכויות יוצרים של המערכת וללקוח אין רשות להשתמש בהן מחוץ למערכת ללא אישור בכתב מהספק.
הספק רשאי בכל עת להפסיק שימוש בתבנית עיצוב מסוימת גם אם לקוח כבר משתמש בה תקופה קצרה או ארוכה. הספק יעשה מאמץ למצוא תחליף מתאים ללקוח אך אין הוא מתחייב על כך.
ללקוח אין בלעדיות על תבנית עיצוב מסוימת ולקוחות נוספים יוכלו להשתמש בה.
תמיכה טכנית

השירותים באתר אינם כוללים תמיכה כלשהי. הספק ישתדל לענות לפניותיך בעניינים טכניים, שיתקבלו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד אולם אין הוא מתחייב לעשות כן.

חנות וירטואלית

הלקוח יכול להשתמש במערכת של הספק להקמת חנות וירטואלית ועליו להסכים לתנאים הבאים:
אין הספק לוקח אחראיות על אבטחת החנות.
על הלקוח להיות אחראי על המידע שמתקבל מהגולש, לרבות פרטי כרטיס אשראי, והספק לא ישא בשום אחראיות בנושא זה.
חברות האשראי מחייבות בעלי עסקים לעבור אישור אצלם ועל הלקוח האחראיות הבלעדית לעשות זאת. לספק אין את היכולת לעקוב אחרי נושא זה.
כאשר הלקוח בוחר לחייב את הגולש באמצעות חברות צד שלישי (paypal,netpay ועוד) הספק לא אחראי על טיב חברות אלה ולא לוקח אחראיות על אופן העבודה שלהן.
הגולש שנכנס לחנות הוירטואלית של הלקוח עליו להסכים גם כן לתנאים הבאים (על הלקוח החובה לעדכן את הגולש בפרטים אלה):
הספק לא צד בעסקה ובכל בעיה אליו להפנות אותה לבעל האתר.
הגולש מודע שעליו לבדוק האם קיימת אבטחה במערכת ואת טיב האתר שהוא רוצה לספק לו מספר כרטיס אשראי.
חשבון מפיץ

לקוחות שיהפכו להיות מפיצים ייהנו ממערכת שדומה מאוד למערכת של הספק.
המפיץ כפוף גם הוא לתנאי שימוש אלה וכך גם המערכות שנפתחות תחת חשבון המפיץ שלו.
הלקוחות של המפיץ חייבים להיות מודעים לתנאי שימוש אלה.
הספק רשאי לשנות את מחיר המערכת ללא שום תלות במחיר אותו מציע המפיץ. על המפיץ להיות אחראי לעקוב אחרי תזוזות מחירי המערכת של הספק.
מפיץ שיחליט לסגור את 'חשבון המפיץ' שלו, לקוחותיו יועברו אוטומטית ל'חשבון מפיץ' אחר ללא התחשבות בדעתו של המפיץ שסגר.
הספק יעשה כל מאמץ למנוע מצב שלקוחות שמשתמשים בחשבון מפיץ פעיל (חשבון מפיץ שהלקוח שילם עבורו או שנמצא בתקופת הניסיון) יראו קשר בינו ולבין שמו של הספק, אך הוא אינו מתחייב שלא יכול להיות שיוצר קשר מסוג זה בגלל תקלה טכנית ובגלל רשלנות מצד הספק.
למפיץ לא תהיה האפשרות להחליט אילו דברים יוצגו במערכת והספק רשאי לעשות שינויים על פי שיקול דעתו.
הספק רשאי לטפל בתלונות של לקוחות של המפיץ ולפעול על פי שיקול דעתו אם המפיץ מבצע מהלכים לא ברורים ושאינו משיב למפיץ עליהם.
המפיץ צריך להיות זמין טלפונית ובדואר האלקטרוני בכל זמן סביר ולקבל הערות ופניות שונות מצד הספק, אחרת הספק רשאי להפעיל שיקול דעת במקרים מסוימים ללא התערבות המפיץ.
אתר חינם

הספק מאפשר ללקוחות מסוימים להשתמש במערכת ללא תשלום כספי עבור רישיון השימוש. לקוחות אליה מסכימים עם התנאים הבאים:
הספק רשאי בכל עת לדרוש מהלקוח לשלם עבור המשך השימוש במערכת.
הספק לא רשאי לדרוש תשלום עבור תקופת השימוש שכבר עשה הלקוח במערכת.

שינויים בתנאי השימוש

הספק רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת מבלי למסור על כך הודעה מראש.

כללי
העביר הספק את זכויותיו במערכת או כל חלק מהם, לצד שלישי, יהיה רשאי הספק להמחות את זכויותיו לפי תנאי שימוש אלה.
הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי במערכת ובמקרה של אי התאמה, גוברות עליהן.
אי קיום של סעיף ממסמך זה ייחשב עילה להשבתה מיידית של המערכת של הלקוח וללא כל התראה מוקדמת.
הספק יהיה רשאי למחוק את המערכת של אלה שעוברים על תנאי שימוש אלה כולם או מקצתם.
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עניין ומכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.